Kultur för alla – inget hinder

Detta är en slutrapport över Kulturrådets strategiska uppdrag och arbete inom ramen för den nationella funktionshinderpolitiken åren 2011-2016. Enligt uppdrag ska arbetet slutredovisas under våren 2016, i samband med att den nationella strategiperioden formellt avslutas.

Kulturrådet har som strategiskt ansvarig myndighet inom kulturområdet i uppdrag att stödja, samordna och driva på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i kulturlivet. Kulturrådets arbete utgår från regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011–2016 och det uppdrag som regeringen har fastlagt för myndigheten.

Rapporten beskriver övergripande hur Kulturrådet har arbetat för att öka tillgängligheten inom sin sektor under 2011-2016, med främjande arbete och med att uppnå delmål. Myndigheten beskriver effekterna av sitt arbete i relation till delmålen och de inriktningsmål som finns för kulturområdet.

Ladda ned rapporten

KULTUR FÖR ALLA – INGET HINDER

Omslag: Kultur för alla – inget hinder.

Header logo