Foto: Anna von Brömssen

Om bidraget

Kulturrådet ska under 2017 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskolan. Som en del i utvidgningen erbjuder Kulturrådet möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling.

Kulturrådet har initierat fem pilotprojekt där bibliotekarier kommer på hembesök och ger information om språkutveckling och lämnar bokpaket. Att möta föräldrar och barn i hemmiljö har visat sig vara ett bra sätt att nå hela familjen. Kulturrådet ger fortsatt stöd till projekt som utforskar hembesök som metod men öppnar också för utveckling av fler metoder med samma syfte.

Vem kan söka?

Projektet ska drivas i samarbete mellan minst två aktörer. Huvudsökande ska vara ett folk, läns- eller regionbibliotek och det ska finnas minst en samarbetspartner inom barnhälsovård och/eller förskola som medsökande. Huvudsökanden är huvudansvarig för projektet och ansökan. Samverkan ska vara förankrad och intygas i ansökan. Organisationer i det civila samhället kan ingå som samarbetspartner. Endast juridiska personer med organisationsnummer och verksamhet i Sverige kan beviljas bidrag.

Vad ska projekten innehålla?

Bidraget ska användas för att utveckla regionala och kommunala satsningar inom Bokstart. För att betraktas som ett Bokstart-initiativ ska projektet:

 • Vara en långsiktig satsning för att tidigt stimulera språk- och läsutveckling hos barn
 • Rikta sig till barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet
 • Utgå från varje enskild familjs och barns behov 
 • Stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för barnets språk- och läsutveckling
 • Utveckla hållbar samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola

Stöd till utveckling av språknätverk

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. Ett sätt att stärka samverkan är att bilda sektorsövergripande nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, vilket kan möjliggöra för samarbete längre fram. Kulturrådet erbjuder därför möjlighet att söka bidrag för att utveckla regionala och kommunala så kallade språknätverk med bland andra folkbibliotek, barnhälsovård, förskola och logopedi. Det kan ske genom exempelvis dialogmöten, workshops och konferenser.

För vad kan man söka?

Det går att söka bidrag för exempelvis:

 • Projektledare/samordnare
 • Utveckling av sektorsövergripande språknätverk 
 • Genomförande av kompetensutvecklingsinsatser 
 • Kostnader i samband med projektets genomförande: lönekostnader, arvoden, marknadsföring, etc.
 • Utvärdering och spridandet av metoder och erfarenheter.

Beviljade projekt kan använda framtaget material inom Bokstart.

För inköp av böcker hänvisar Kulturrådet till Inköpsstöd till litteratur för folk- och skolbibliotek.

Så ansöker du

Ansökan görs online, blankettexempel kommer att finnas inför ansökningsperioden. Ansökan görs för ett år i taget. Vid fleråriga projekt ska en ny ansökan lämnas in varje år. Varje ansökan ska innehålla en plan för långsiktighet och överlevnad.

Grund för bedömning

Varje enskild ansökan bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

 • Bygger på sektorsövergripande och hållbar samverkan 
 • Möjliggör för engagemang och delaktighet hos de som projektet riktar sig till
 • Har en långsiktig vision och plan för fortsatt arbete efter satsningens slut 
 • Utmärks av ett utvecklande och lärande förhållnings- och arbetssätt 
 • Deltar i ett erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar  

Mer information om bidragsprocessen kommer finnas tillgänglig inför ansökningsperioden.

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

Cecilia Eriksson (informationsmaterial)
08 519 264 06
cecilia.eriksson@kulturradet.se

Zoi Santikos (bokurval)
08-51926487
zoi.santikos@kulturradet.se

VIKTIGA HÅLLPUNKTER

 • Första ansökningsomgången är 24 augusti – 21 september 2017
 • Handläggning av ansökningar beräknas till ca två månader med beslut i november
 • Ett webbinarium för information och frågor om stödet kommer att genomföras 30 maj. Läs mer och anmäl dig här.
 • Blankettexempel kommer att finnas klara i maj
Header logo