Projektbidrag till musikarrangörer

Bidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för konserter med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt. Observera att särskilda krav för tillgänglighet ställs för organisationer som uppbär bidrag från Kulturrådet från och med 2017.

VIKTIG INFORMATION OM kommande ANSÖKNINGSOMGÅNGAR

Under våren 2017 kommer ingen ansökningsomgång för projektbidrag till musikarrangörer att utlysas. Ansökan om bidrag för projekt som genomförs under 2017 ska skickas in mellan den 20 september och 18 oktober 2016. Beslut beräknas bli fattade under januari 2017.

VEM KAN SÖKA?

Projektbidrag kan sökas av juridiska personer (organisationer) och enskilda näringsidkare med F-skattesedel. Organisationer som uppbär verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller genom fördelning från riksorganisationer beviljas endast projektbidrag om det finns särskilda skäl.

Bidrag kan inte sökas av verksamheter med kommunal, regional eller statlig huvudman eller av organisationer som har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Projektbidrag kan sökas för konsertserier, festivaler och samarbeten mellan arrangörer som avser turnéer med svenska eller internationella grupper i Sverige. Bidrag lämnas för kostnader som rör professionella musikers medverkan.

Projektbidrag kan även sökas för främjande insatser som bidrar till att utveckla arrangörsledet.

Projektbidrag kan sökas i oktober för projekt som påbörjas tidigast och avslutas senast under nästkommande år.

Ett riktmärke är att minst fem konserter riktade till allmänheten ska ingå i projekt som rör konsertserier och samarbeten kring turnéer. Bidrag kan sökas för nationella såväl som för internationella musikgruppers medverkan.

I projekten bör en budgetering som möjliggör gager som minst motsvarar musikerförbundets riksminimitariff ingå, se Musikerförbundets webbplats.

Hela projektets budget ska presenteras i ansökan. För att beviljas bidrag ska projekten ha medfinansiering. Ett riktmärke är att den statliga finanseringen inte överstiger 30 procent av projektets totala finansering.

Projektbidrag för nationella och internationella samarbetsprojekt går att ansöka om från Statens musikverk.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Bidrag beviljas för projekt som leder till publika arrangemang av konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

Kulturrådet bedömer projektets konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande. Särskilt bedöms verksamhetens ambition att nå nya publikgrupper. Vägledande är att arrangörer ska betala gager som lägst motsvarar musikerförbundets riksminimitariff, se Musikerförbundets webbplats.

För projekt som rör främjande insatser för arrangörsleden bedöms behovet av insatsen, nationell kulturpolitisk relevans samt organisationens plan för genomförande.

Ett riktmärke vid bedömningen är att den samlade statliga finanseringen inte bör överstiga 30 procent av projektets totala finansering.

Kulturrådet prioriterar ansökningar som:

  • Innefattar ett jämställdhets-, mångfalds- och/eller barn- och ungdomsperspektiv
  • Främjar internationellt och/eller interkulturellt utbyte och samverkan
  • Möjliggör en ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning
  • Särskilt bidrar till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Sedan 2010 har Kulturrådet arbetat efter en strategi med målsättning att bidragsgivningen ska vara jämställd. Utgångspunkter för Kulturrådets bidragsgivning är att som mest 60 procent i representation och resurser ska komma det överrepresenterade könet till del. Detta enligt principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att Kulturrådet ska lämna en förklaring till eventuell avvikelse på årsbasis inom respektive bidrag. Kulturrådet prioriterar ansökningar som på ett kvalitativt sätt bidrar till ökad jämställdhet.

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Blankett och mer information finns i högerspalten.

BEREDNINGSTID

Beredningstider varierar bland annat beroende på hur många ansökningar som inkommer. Beräknad tid för besked om beslut för aktuell bidragsomgång är under juni.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör.

Ansökningarna bedöms av sakkunniga som verkar rådgivande i bidragsbedömningen genom att bedöma ansökningar och lämna förslag på vilka ansökningar som bör prioriteras bidrag. De sakkunniga utses av Kulturrådets generaldirektör. Om en sakkunnig är jävig i förhållande till en ansökan deltar denne inte i beredningen av ärendet. Detta framgår av beslutet.

Om en sakkunnig är jävig i förhållande till en ansökan deltar denne inte i beredningen av ärendet. Detta framgår av beslutet.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida.

Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Från och med 2017 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska vara åtgärdade för att man ska kunna erhålla bidrag. För fria arrangörsorganisationer gäller följande:

  1. Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar. Detta gäller även organisationer som inte har egen lokal för publik verksamhet. Exempel på information om tillgänglighet på webbplatser, sociala medier, med mera.

  2. Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler. Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor

VILLKOR

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om projekten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor för bidragets användning.

På webbplatser och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för verksamheten. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.
Ladda ner Kulturrådets logotype

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Magnus Lemark
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

ANSÖKAN

19 september 2017 - 17 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod för projektbidrag för 2018 är:
19 september - 17 oktober 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo