Bild på artisten Karin Park. Foto: Subkultfestivalen

Projektbidrag till musikarrangörer

Bidraget kan sökas för att arrangera konserter och festivaler med professionella artister och musikgrupper samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.

Bidraget till musikarrangörer ska främja en mångfald av musik av hög kvalitet i hela landet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidraget ska också främja förnyelse samt annan värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

Musikarrangör betyder i det här sammanhanget en aktör som arrangerar konserter med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper inom den fria sektorn eller bedriver samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.

Kulturrådet fördelar även verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet.

VEM KAN SÖKA?

Bidrag kan sökas av fria aktörer verksamma i Sverige inom musikområdet. Med fri aktör avses organisationer som saknar  kommunal, regional eller statlig huvudman.

Bidrag kan sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare med F-skattsedel.

Bidragen kan inte sökas av verksamheter med kommunal, regional eller statlig huvudman eller av organisationer som har statligt verksamhetsbidrag för regional kulturverksamhet genom Kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt.

För vad kan man söka?

Projektbidrag kan sökas för projekt med professionella yrkesverksamma artister och musikgrupper samt för främjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag kan sökas för nationella såväl som för internationella musikgruppers medverkan.

Bidrag kan sökas för projekt som rör:

 • festivaler,
 • konsertserier,
 • turnésamarbeten mellan arrangörer med svenska eller internationella grupper i Sverige,
 • främjande insatser som bidrar till att kompetensutveckla och stärka arrangörsledet i hela landet för presentation av ett professionellt musikutbud.

Vilka bedömer din ansökan?

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efte förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som arrangörer inom musikområdet verkar inom.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. Om en ledamot är jävig i något ärende deltar inte den ledamoten i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Kulturrådet skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

Grund för bedömning

Bidrag beviljas för projekt som leder till publika arrangemang av konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse.

För att beviljas bidrag ska projekten ha medfinansiering. Ett riktmärke är att den statliga finansieringen inte överstiger 30 procent av projektets totala finansiering.

Kulturrådet bedömer projektets konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande och publikarbete för att nå sin målgrupp. Ett riktmärke är att minst fem konserter riktade till allmänheten ska ingå i projekt som rör konsertserier och turnéer. Gager till musiker ska för projektet budgeteras så att de som lägst motsvarar Musikerförbundets riksminimitariff .

För projektbidrag som rör främjande insatser för arrangörsledet bedöms behovet av insatsen, nationell kulturpolitisk relevans samt aktörens plan för genomförande.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet,
 • förnyelse och utveckling,
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet,
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete,
 • barn- och ungdomsperspektiv,
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Så ansöker du

Du kan söka projektbidrag upp till två gånger per år via vårt onlinesystem.

Din ansökan ska innefatta de obligatoriska uppgifter som efterfrågas vid ansökningstillfället och beskriva hela projektets budget, inte enbart de delar som rör kostnader som bidrag kan sökas för.

Vi kan utöver uppgifter som efterfrågas i samband med din ansökan även begära in ytterligare uppgifter för att pröva den.

Handläggningstiden är ca 15 veckor, det vill säga att vi fattar beslut tidigast 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

Vi avvisar ansökningar som inkommer efter 24.00 på sista ansökningsdag. Därför rekommenderar vi att du skickar in din ansökan innan sista ansökningsdag. Om en ofullständig ansökan inte kompletteras inom den tid vi meddelar kan vi inte behandla den.

Beslut om din ansökan

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse.

Handläggningstiden är ca 15 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 15 veckor efter sista ansökningsdatum.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida. Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

Redovisning och villkor

Bidraget ska redovisas på en särskild blankett i vårt onlinesystem vid den tidpunkt som Kulturrådet anger. Redovisning ska ske enligt de villkor som framgår av beslutet.

För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som ska framgå i en till bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga som ska skickas till alla som beviljats bidrag. I villkorsbilagan kan vi utöver de generella villkoren även besluta om särskilda villkor.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Exempel på information om tillgänglighet

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jakob Eknor
Tel: 08-519 26 460
jakob.eknor@kulturradet.se

ANSÖKAN

28 mars 2019 - 25 april 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperioder för projektbidrag för musikarrangörer 2019 är:

28 mars – 25 april 2019
17 september - 15 oktober 2019

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Klicka här för att söka online.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

 • blanketten kan komma att ändras.
 • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo