Tarabband

Turnébidrag till fria musikgrupper

Kulturrådet ger bidrag till professionella fria musikgruppers nationella och internationella turnéer.

VEM KAN SÖKA?

Turnébidraget kan sökas av professionella fria musikgrupper som är verksamma i Sverige. Med professionell musikgrupp avses en grupp eller ensemble som bedriver sin verksamhet yrkesmässigt.

Om en musikgrupp saknar egen organisation kan även andra aktörer söka bidrag för gruppens räkning, förutsatt att det finns en direkt koppling mellan den sökande organisationen och gruppens konsertverksamhet. Observera att vid beviljat bidrag är sökande organisation ansvarig för bidraget och dess användning, genomförande av projekt, redovisning och övriga bidragsvillkor.

Bidrag för nationella turnéer avser turnéer i Sverige.

Bidrag för internationella turnéer avser turnéer i utlandet.

Sökande ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Regionala institutioner kan inte söka detta bidrag.

Ansökningar som avser enskilda utövare inom musikområdet hänvisas till Konstnärsnämnden

Se även Statens musikverks bidrag till nationella och internationella samarbetsprojekt.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag för nationella turnéer kan sökas för kostnader för främst resor och logi. Bidrag kan ej sökas för gager och arvoden till musiker för konsertframträdanden. Turnén bör som regel omfatta minst bekräftade fem konserter inom en sammanhängande tidsperiod på tre månader för att beviljas stöd.

Bidrag för internationella turnéer kan sökas för kostnader för resor, visum och frakt. Turnéer prioriteras framför enstaka konserter och gästspel. Turnén bör som regel omfatta minst tre bekräftade konserter för att beviljas stöd.

I bidragsgivningen prioriteras nationella och internationella turnéer som påbörjas tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Bidraget syftar till att öka tillgängligheten av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i hela Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.

Konstnärlig kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitisk betydelse är vägledande vid bedömning av ansökan. Bidragsgivningen ska karakteriseras av ett jämställdhetsperspektiv, en mångfald av konstnärliga uttryck och en geografisk spridning nationellt och internationellt. Projekt riktade till barn och unga prioriteras.

I bidragsgivningen för nationella turnéer prioriteras musikgrupper som inte uppbär verksamhetsstöd från Kulturrådet för innevarande år.

Internationella turnéer ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet.

Turnéer som är tillgängliga för en allmän publik prioriteras.

Medfinansiering krävs och gage för konserter ska som regel betalas av arrangören. Vid bedömning av ansökan beaktas projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig offentlig finansiering.

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Blankettexempel och mer information finns i högerspalten.

För internationella turnéer ska en inbjudan eller motsvarande formell bekräftelse från utländsk arrangör, bokare eller annan samordnande part bifogas till ansökan. I denna ska minst följande framgå: vem/vilka som är arrangör, vilken/vilka grupper inbjudan gäller, speldatum, spellokaler, orter och land/länder. 

BESLUT

Ansökningarna bereds och bedöms i samråd med en grupp sakkunniga som utses av Kulturrådets generaldirektör. Dessa är på olika sätt verksamma i svenskt musikliv och har god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som musikgrupper verkar inom. Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör. Beslutet kan inte överklagas

Om en sakkunnig är jävig för en ansökan deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka sakkunniga som inte har deltagit på grund av jäv.

Beslut fattas som regel c:a sju veckor efter sista ansökningsdag. Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida.

Förhandsbesked om beslut kan ej lämnas.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till sökande organisations plus- eller bankgirokonto efter att beslut har offentliggjorts.

MARKNADSFÖRING

På hemsidor och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för projektet. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets hemsida. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotype

REDOVISNING OCH BIDRAGSVILLKOR

Projekt som beviljats stöd ska redovisas på särskild blankett senast 90 dagar efter angivet slutdatum för projektet. Projektet ska genomföras så som beskrivits i ansökan och bidraget användas enligt villkoren.

Skulle något inträffa som gör att projektet ändras avsevärt, ska Kulturrådet informeras snarast. Om projektet inte genomförs enligt ansökan eller om bidragsmottagaren inte uppfyller de villkor som angetts i beslutet kan Kulturrådet kräva att bidraget eller delar av bidraget återbetalas.

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som betalats ut till enskilda näringsidkare.

I övrigt gäller de villkor som fastställts i beslutet.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Jakob Linder Eknor
Telefon: 08 519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se

ANSÖKAN

7 september 2017 - 5 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för turnébidrag är:
15 december 2016 - 26 januari 2017
28 mars - 25 april 2017
07 september - 05 oktober 2017

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Redovisning av internationellt mobilitetsstöd och internationella samarbetsprojekt till och med 2014.

REDOVISNING

Redovisning av turnébidrag från och med 2015. För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo