Verksamhetsbidrag till musikarrangörer

Nedan presenteras de allmänna förutsättningarna för bidragsgivningen. Observera att särskilda krav för tillgänglighet ställs för organisationer som uppbär bidrag från Kulturrådet från och med 2017.

Allmänna förutsättningar

Bidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang.

Bidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet. Bidrag lämnas inte för amatörverksamhet/projekt.

Kulturrådet fördelar även projektbidrag till arrangörer inom musikområdet.

Läs mer om projektbidragen

Vem kan söka verksamhetsbidrag?

Bidrag kan sökas av juridiska personer (organisationer) verksamma i Sverige. Med fri aktör avses organisationer som inte har offentlig huvudman.

Kulturrådet prioriterar ansökningar från arrangörer som uppbär medfinansiering från kommun eller landsting/region.

Bidrag kan även sökas av nationella riksförbund som samlar medlemsorganisationer som kontinuerligt arrangerar konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper. För att kunna söka bidrag som riksförbund ska organisationen ha minst 30 medlemsorganisationer spridda i minst fem län.

Bidragen kan inte sökas av verksamheter med kommunal, regional eller statlig huvudman eller av organisationer som har statligt verksamhetbidrag för regional kulturverksamhet genom Kultursamverkansmodellen eller direkt från Kulturrådet enligt regleringsbrev.

För vad kan verksamhetsbidrag sökas?

Verksamhetsbidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper. Ett riktmärke för detta är:

• att organisationen har arrangerat minst sex konserter med professionella musikgrupper och/eller artister under innevarande år och att verksamhet i minst motsvarande omfattning planeras för den period ansökan avser, eller

• att organisationen bedriver en återkommande festivalverksamhet av nationell kulturpolitisk betydelse.

Riksorganisationer kan ansöka om bidrag för samordnande insatser som främjar turnésamarbeten och verksamhet som bidrar till en ökad mångfald, kvalitet och förnyelse bland organisationens medlemmar.

Riksförbund kan även, för de medlemmar som uppfyller de grundläggande kraven, samlat ansöka om att vidarefördela bidrag till dessa. Bidrag kan dock inte sökas för att vidarefördela till medlemmar som endast bedriver festivalverksamhet. För att ansöka om att vidarefördela verksamhetsbidrag ska information om de enskilda medlemmarnas verksamhet lämnas samlat i ansökan. Informationen om medlemmarnas verksamhet ska följa Kulturrådets ansökningsunderlag* och om bidrag beviljas för detta ska Riksförbundet följa Kulturrådets utgångspunkter för bedömning. En organisation kan inte beviljas bidrag både genom ett Riksförbund och direkt från Kulturrådet. Medlemmar i riksförbund kan välja att söka bidrag direkt från Kulturrådet. Kulturrådet arbetar fortsatt med att se över formen för bidrag som söks för vidareförmedling.

*Riksförbund som planerar att ansöka om att vidareförmedla verksamhetsbidrag till sina medlemmar ska kontakta Kulturrådet för information och särskilda ansökningshandlingar. Uppgifter som efterfrågas i ansökan om vidareförmedling tar tid att sammanställa varför kontakt bör tas med Kulturrådet innan ansökningsomgången öppnar.

Ansökan

Ansökan görs online. Information om blankett och ansökningstider finns i högerspalten. Till ansökan ska även obligatoriska bilagor bifogas (se nedan).
Kulturrådet kan utöver uppgifter som efterfrågas i samband med ansökan även begära in ytterligare uppgifter som krävs för att pröva en ansökan.

Ansökningar som inkommer efter 24.00 sista ansökningsdag avvisas.
Kulturrådet rekommenderar att ansökan skickas in innan sista ansökningsdag.

NYTT FÖR DENNA ANSÖKNINGSOMGÅNG

En referensgrupp för arrangörer inom musikområdet har inrättats och kommer framöver att göra bedömning av inkomna ansökningar för både verksamhets- och projektbidrag inom musikområdet.

I ansökningsblanketten ställs nya frågor som gäller tillgänglighet. Från och med 2017 ska ett antal krav vara uppfyllda för att man ska kunna erhålla bidrag.

SÄRSKILDA KRAV FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

Från och med 2017 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska vara åtgärdade för att man ska kunna erhålla bidrag. För fria arrangörsorganisationer gäller följande:

1) Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar. Detta gäller även organisationer som inte har egen lokal för publik verksamhet.

Exempel på information om tillgänglighet på webbplatser, sociala medier, m.m.

2) Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor.

Obligatoriska bilagor

Utöver ansökningsblanketten ska en verksamhetsplan för året ansökan avser bifogas ansökan. Bilagor kan bifogas med ansökningsblanketten online.
Riksförbund som ansöker om verksamhetsbidrag ska utöver verksamhetsplan även bifoga en sammanställning över antal medlemsorganisationer och deras hemvist samt särskilt beskriva innehållet i de centrala insatser som planeras för det år som ansökan avser.

Riksförbund som planerar att ansöka om att vidareförmedla verksamhetsbidrag till sina medlemmar ska bifoga ytterligare sammanställning om medlemmarnas verksamhet. För att ansöka om att vidareförmedla verksamhetsbidrag kontakta Kulturrådet för information och särskild ansökningshandling i god tid innan ansökningsomgången öppnar.     

Utgångspunkter för bedömning

Bidrag beviljas för omfattande och kontinuerlig verksamhet som leder till publika arrangemang av konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse. Fördelningen av bidrag ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse. För verksamhetsbidrag prioriteras ansökningar från arrangörer med kommunal och/eller regional finansiering.

Kulturrådet bedömer verksamhetens konstnärliga innehåll och arrangörens plan för genomförande. Särskilt bedöms verksamheternas ambition att nå nya publikgrupper. Vägledande är att arrangören ska betala gager som minst uppnår Musikerförbundets riksminimitariff, se Musikerförbundets webbplats.

Arrangörer som endast arrangerar en återkommande festival prioriteras endast för verksamhetsbidrag om festivalen bedöms främja en nationell kulturpolitisk utveckling. Med detta menas att festivalen utifrån ett nationellt perspektiv särskilt bidrar till främja mångfald, kvalitet och förnyelse eller att festivalen särskilt bidrar till annan kulturpolitisk värdefull utveckling. 

För riksorganisationer som söker verksamhetsbidrag bedöms organisationens arbete med att främja utvecklingen av medlemmarnas konsertverksamhet. Särskild bedöms centrala insatser för att utveckla det professionella arrangörskapet, bidra med kunskap som stärker mångfald och kvalitet samt samordnande insatser som stärker medlemmarnas konsertverksamhet.
Kulturrådets bidrag riktar sig inte till medlemsvärvning eller bildande av nya arrangörsorganisationer.

Kulturrådet prioriterar ansökningar som:

• innefattar ett jämställdhets-, mångfalds- och/eller barn- och ungdomsperspektiv

• främjar internationellt och/eller interkulturellt utbyte och samverkan

• möjliggör en ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning

• särskilt bidrar till att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Sedan 2010 har Kulturrådet arbetat efter en strategi med målsättning att bidragsgivningen ska vara jämställd. Utgångspunkter för Kulturrådets bidragsgivning är att som mest 60 procent i representation och resurser ska komma det överrepresenterade könet till del. Detta enligt principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att Kulturrådet ska lämna en förklaring till eventuell avvikelse på årsbasis inom respektive bidrag. Kulturrådet prioriterar ansökningar som på ett kvalitativt sätt bidrar till ökad jämställdhet.

Beslut

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Beslutet kan inte överklagas. Referensgruppens ledamöter är ämnesexperter med god kännedom om musikområdet och de villkor och förutsättningar som arrangörer inom musikområdet verkar inom.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

• en genomgång av varje enskild ansökan för sig

• en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar

• diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande. Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar inte vederbörande i beredningen av ärendet. Det framgår av beslutet vilka ledamöter som inte deltagit på grund av jäv.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida. Förhandsbesked om beslut kan inte lämnas.

Villkor

För verksamhetsbidrag till enskilda arrangörer prioriteras arrangörer med kommunal och/eller regional medfinansiering.

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om verksamheten/projekten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

De särskilda villkoren för tillgänglighet kommer att följas upp under året som verksamhetsbidraget avser och i redovisning av bidraget.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor.

På webbplatser och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för verksamheten. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotype

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Luciana Marques
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

ANSÖKAN

19 september 2017 - 17 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för verksamhetsbidrag är:
19 september - 17 oktober 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod för arrangörer inom musikområdet är 30 mars - 27 april 2017.

Redovisning görs online

Kopia av redovisningsblanketten. Blankettkopian ska inte skickas in som en redovisning.

Header logo