Centrala museers forskning

 

Förändringar för statsbidragsgivningen

Från och med den 1 januari 2018 har Riksantikvarieämbetet övertagit bidragsgivningen för centrala museers forskning- och utvecklingsverksamhet.

Observera att de som tidigare beviljats bidrag av Kulturrådet ska redovisa detta till Kulturrådet enligt villkor i beslut. Redovisningsblankett finns att tillgå i högerspalten.

Med centrala museer avses:

 • Arbetets museum
 • Arkitekturmuseet
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • Moderna museet
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens maritima museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musiksamlingar
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Tekniska museet

Ansökningar ska i första hand gälla forskningsprojekt, men bidrag kan även ges till arrangemang av konferenser eller seminarier, sammanställning och publicering av forskningsöversikter med mera. Forskningsinsatserna i projekten ska utföras eller ledas av disputerade forskare. Lokal eller regional medfinansiering eller finansiering från andra forskningsfinansiärer stärker ansökan.

Bedömning

Forskningsprojekten bedöms utifrån:

 • problemdefinitionens kvalitet
 • kulturpolitisk relevans
 • genomförbarhet
 • deltagarnas kompetens
 • planeringen för spridning av resultaten.

Med kulturpolitisk relevans avses projektens betydelse för kunskapsutvecklingen samt den tänkta tillämpbarheten av resultaten inom kulturområdet och inom de utpekade forskningsområdena.

Projektprioriteringar

Kulturrådet prioriterar ansökningar som görs i samverkan med regionala/lokala museer och/eller universitet/högskola, till exempel genom utbyten av personal mellan de olika medverkande institutionerna.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelningen för året ska karaktäriseras av:

 • konstnärlig kvalitet
 • förnyelse och utveckling
 • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
 • barn- och ungdomsperspektiv
 • rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

Ansökan

Ansökan om bidrag prövas årligen. För projekt som är fleråriga ska därför en ny ansökan som omfattar aktuellt projektår inkomma årligen.  Kulturrådet beslutar endast om medel för ett projektår i taget.

Ansökan ska innehålla:

 • ansökningsblankett
 • projektbeskrivning på maximalt fem A4-sidor
 • CV för projektansvarig och alla medsökande.

Avser ansökan första året av ett flerårigt projekt ska en preliminär budget för hela projektperioden bifogas. I sammanställningen ska de enskilda projektårens budgetering tydligt framgå. I ansökningsblanketten ska endast ansökt belopp och budget för projektets första års verksamhet finnas. För fleråriga projekt som beviljas medel för ett projektår ska en ny ansökan inkomma för varje projektår med en planerad budget för aktuellt projektår.

Beskrivningen av projektet ska redogöra för:

 • syfte och huvudsaklig frågeställning
 • tidigare och pågående forskning på området, nationellt och internationellt
 • hur projektet kan bidra till ny kunskap och för vem kunskapen är betydelsefull
 • projektets organisering och genomförande
 • hur resultaten ska förmedlas.

Ansökningsblanketten skickas per post till Kulturrådet. Övriga bilagor kan med fördel skickas elektroniskt till kulturradet@kulturradet.se. Eventuella bild- eller ljudfiler måste dock läggas på cd/dvd och skickas in.

Personuppgiftslagen

Samtliga som engageras i projektet ska ge samtycke enligt 10§ PUL (Personuppgiftslagen). Samtycket innebär att Kulturrådet kan lagra personuppgifter som framgår av ansökan i en eventuell projektdatabas samt publicera hela eller vissa uppgifter ur ansökningarna på Kulturrådets webbplats.

Ansökan till Kulturrådet är en allmän handling. Det innebär att den kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär det.

Etikprövning

Projekt som avser forskning på människor ska på sökandens eget initiativ bedömas av relevant forskningsetikprövningsnämnd. Mer information om etikprövning av forskning som avser människor finns på www.epn.se

Beslut

Ansökningarna bereds på Kulturrådet. Generaldirektören fattar beslut om bidragsfördelning efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet. Beslutet kan inte överklagas.

Redovisning

 • verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor
 • redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet
 • om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas
 • ändringar liksom bristande redovisning kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan. Om den som söker har reviderat budget och verksamhetsplan ska det meddelas så snart som möjligt.

Kontrolluppgifter

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats under föregående år.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Erik Åström
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jerk Sörenson
Telefon: 08 519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

REDOVISNING

Header logo