Nordiska akvarellmuseet

Bidrag på museiområdet

Inom museiområdet fördelar Kulturrådet utvecklingsbidrag till regionala museer samt forsknings- och utvecklingsbidrag till de centrala museerna. Till de regionala museer som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen fördelar Kulturrådet även verksamhetsbidrag. Kulturrådet ansvarar också för den statliga utställningsgarantin.

Utvecklingsbidrag

Kulturrådet fördelar utvecklingsbidrag till de regionala museerna. Målet med bidraget är bland annat att nå nya publikgrupper samt granska museernas samlingar.

Verksamhetsbidrag

De flesta verksamhetsbidrag fördelas av landsting och regioner via kultursamverkansmodellen. Undantagen är Stockholms stadsmuseum och Stockholms länsmuseum som ännu inte ingår i modellen.

Forskning på de centrala museerna

Kulturrådet fördelar bidrag till de centrala museerna. Anslaget är i första hand avsett för forskning relaterad till museernas samlingar och kan sökas av de centrala statliga museerna.

Utställningsgaranti

Kulturrådet ansvarar för den statliga utställningsgarantin som täcker kostnader för skadade eller förstörda föremål. Arrangörer som anordnar tillfälliga utställningar som visas i Sverige kan söka garantin.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

Header logo