Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Främjandeorganisationer inom bild- och formområdet

VEM KAN SÖKA?

Stödet riktar sig till centrala främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet som utan vinstsyfte bedriver utställnings- och/eller projektverksamhet med professionella kulturaktörer, konstbildande arbete samt publikarbete.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Bidrag kan sökas i form av verksamhetsbidrag. Stöd till utställningsersättning för utställande konstnärer ska sökas som del av verksamhetsbidraget.  (Organisationer med amatörkulturell inriktning kan söka verksamhetsstöd ur Kulturrådets bidrag till Centrala amatörkulturorganisationer).

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Ett övergripande mål för Kulturrådets bidragsgivning är ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Bidragen prövas utifrån respektive bidragssökande institutions och organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Projektet ska ha annan finansiering än det bidrag som söks från Kulturrådet.

Kulturrådets utgångspunkter för stödet till centrala främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet är att göra den samtida bild- och formkonsten tillgänglig för så många som möjligt i landet. Verksamhetsbidraget ska ge ökade möjligheter för konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan mellan olika aktörer inom området. Verksamhet som syftar till att bild- och formkonstnärernas kompetens tas tillvara och vidgas till nya områden prioriteras.

ANSÖKAN

Ansökan görs online. Information om blankett och ansökningstider finns i högerspalten. Kulturrådet kan utöver uppgifter som efterfrågas i samband med ansökan även begära in ytterligare uppgifter som krävs för att pröva en ansökan.

Ansökningar som inkommer efter 24.00 sista ansökningsdatum avvisas.

OBLIGATORISKA BILAGOR

Utöver ansökningsblanketten ska en verksamhetsplan för året ansökan avser bifogas till ansökan. Bilagor kan bifogas med ansökningsblanketten online.

Riksorganisationer som ansöker om att vidareförmedla utställningsersättning ska bifoga en sammansställning över årets hittills utbetalade utställningsersättning samt planerat för innevarande år.

BESLUT

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör.

Efter en genomgång av varje enskild ansökan för sig och en prövning i relation till övriga ansökningar samt diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet, fattas beslut om bidragsfördelning.

Beslutet skickas till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras också på Kulturrådets hemsida.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET

Från och med 2016 gäller att vissa tillgänglighetsinsatser ska åtgärdas. Detta är kopplat till de mål som finns inom ramen för funktionshinderspolitiken och innefattar för fria arrangörsorganisationer följande:

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används senast 2016.

Exempel på information om tillgänglighet.

Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler senast under 2016.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder.

Läs mer om hur Kulturrådet arbetar med tillgänglighetsfrågor.

VILLKOR

Som villkor för bidraget gäller att Kulturrådet ska underrättas om verksamheten väsentligt ändras vad gäller konstnärligt innehåll, medverkande, tidplan eller finansiering i förhållande till vad som angivits i ansökan. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller del av bidraget ska återbetalas.

I övrigt ska sökande följa de villkor för redovisning som Kulturrådet anger. Brister sökande i detta avseende kan bidraget eller delar av bidraget komma att återkrävas.

Kulturrådet kan i samband med beslut ange ytterligare villkor.

På webbplatser och annat informationsmaterial som affischer och programblad bör det framgå att Kulturrådet har beviljat stöd för verksamheten. Logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats. Kulturrådet ska inte anges som medarrangör.

Ladda ner Kulturrådets logotype.

REDOVISNING

Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor. Redovisningen av bidraget ska lämnat till Kulturrådet. Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas. Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas. Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.

Redovisningarna ligger till grund för framtida bidragsgivning, kunskapsuppbyggnad och kommunikation. 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Anna Livén West
Telefon: 08-519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

Redovisningsperiod är 2 maj - 30 maj 2017.

Redovisningsblankett

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

ANSÖKAN MED KALENDERFIL

21 september 2017 - 19 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för verksamhetsbidrag är:
21 september - 19 oktober 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.


Ansökan görs online

Header logo