Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

Syftet med bidraget är att bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Bidrag ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år.

Vem kan söka?

Organisationer som är verksamma i län som ingår i kultursamverkansmodellen och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman kan söka utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. För verksamheter i Stockholms län gäller särskilda villkor, läs mer här.

För vad kan man söka?

Utvecklingsbidrag kan sökas för projekt vars effekter sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Exempelvis konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom ett kulturområde.

Utvecklingsbidrag får inte fördelas vidare i form av bidrag eller stimulansmedel till andra organisationer.

Observera att ett projekt som beviljas bidrag måste inledas under samma kalenderår som bidraget har beviljats..

Vilka bedömer din ansökan?

Kulturrådets handläggare bereder ansökningar om utvecklingsbidrag.

Utgångspunkter för bedömning

Kulturrådet prioriterar strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse som bedöms uppfylla ändamålet med bidragsgivningen.

Projekt som har regional förankring prioriteras, detta bedöms bland annat utifrån om det finns en koppling till de regionala kulturplanerna. Kulturrådet beaktar regionernas ställningstagande för de enskilda projekten.

Kulturrådets sammanlagda bidragsfördelning för året ska karaktäriseras av:

• konstnärlig kvalitet
• förnyelse och utveckling
• tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
• internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
• barn- och ungdomsperspektiv.
• rättighetsperspektiv såsom: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv.

Detta innebär inte att alla ansökningar ska uppfylla alla kriterier.

För år 2018 gäller följande särskilda prioriteringar beslutade av regeringen och Kulturrådets styrelse.

Regeringens prioriteringar angivna i Kulturrådets regleringsbrev för budgetår 2018:

- Kulturrådet bör uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet,
- Kulturrådet ska främja insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet,
- Särskild uppmärksamhet ska ges till interregionala samarbete.

Kulturrådets styrelse har beslutat om följande prioriteringar för bidragsgivningen inom ramen för kultursamverkansmodellen för år 2018. En regional kulturverksamhet som ökar tillgängligheten till och skapar förutsättningar för ökad kvalitet och förnyelse genom att:

- ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter,
- utveckla den regional kulturella infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka (till exempel plattformar, residensverksamhet och interregional samverkan)
- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional infrastruktur (till exempel dans, design och samtida cirkus).

Styrelsen har också betonat att en viktig förutsättning för utveckling är att de regionala kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för utveckling för kulturskapare och samverkar med fria aktörer.

Så ansöker du

Ansökningar lämnas mellan den 20 februari och 20 mars via Kulturrådets onlinetjänst.

Har du bilagor?

Eventuella bilagor kan bifogas ansökan via onlinetjänsten eller e-postas till kulturradet@kulturradet.se. Ange då det aktuella ärendenumret.

Fleråriga projekt

Utvecklingsbidrag är ett tidsbegränsat bidrag och lämnas under högst tre år. Kulturrådet beviljar stöd för ett år i taget. Det innebär att stöd för fleråriga projekt söks årligen. Vid ansökan för år 2 och år 3 är det viktigt att ange samma projektnamn som tidigare år.

För samtliga fleråriga projekt ska en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca 6 veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast 6 veckor efter sista ansökningsdatum. Kulturrådets generaldirektör beslutar om fördelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet. Beslutet kan inte överklagas.

När beslutet är fattat skickas det via e-post till samtliga sökande. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt ska meddela Kulturrådet. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

Utbetalning

Hela bidraget betalas ut till det bankgiro eller postgironummer som den sökande har angivit i sin ansökan. Utbetalningen sker i samband med beslutet.

Kontrolluppgifter

Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den kontaktperson som angivits.

Redovisning

Redovisning av projektbidrag sker projektårsvis online i Kulturrådets onlinetjänst. Verksamhet som beviljats bidrag ska genomföras i enlighet med ansökan och gällande villkor för bidrag. Om innehållet förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt.

För samtliga fleråriga projekt ska även en lägesrapport lämnas till Kulturrådet i samband med ansökan för år 2 eller år 3. Lägesrapporten görs i en blankett som kan hämtas från Kulturrådets webbplats.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

Organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och som har egen lokal för publik verksamhet ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

KONTAKT

Erik Åström
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Jerk Sörenson
Telefon: 08 519 264 41
jerk.sorenson@kulturradet.se

Jelena Jesic (kultursamverkan och museer)
Telefon 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Magnus Lemark (musik)
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Andreas Åberg (litteratur och läsfrämjande)
Telefon: 08 519 264 84
andreas.aberg@kulturradet.se 

Julia Sundberg (dans)
Telefon: 08-51926422
julia.sundberg@kulturradet.se

Margareta Brilioth (scenkonst)
Telefon: 08 519 264 89
margareta.brilioth@kulturradet.se 

Maria Åhgren
Telefon: 08 519 264 09
maria.ahgren@kulturradet.se

ANSÖKAN

20 februari 2018 - 20 mars 2018
Ansök online

Nu kan du ansöka. Ansökningsperiod 2018 för utvecklingsbidrag är:
20 februari - 20 mars 2018.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo