Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet

SÄRSKILDA PRIORITERINGAR

Vid fördelningen av utvecklingsbidrag kommer Kulturrådet beakta de nationella kulturpolitiska målen som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till kulturutbudet.

Bidrag kan ges till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Med nationell betydelse avses projekt som har effekter som sträcker sig utöver den regionala betydelsen av projektet. Det kan till exempel vara projekt som är metodutvecklande eller projekt som kan utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet. Projekt som avser utveckling inom ramen för ordinarie uppdrag prioriteras inte.

Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2017 bör myndigheten genom utvecklingsbidrag bland annat uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala samarbeten

Ansökan görs online.

Läsfrämjande INSATSER under skollov

Regeringen har avsatt medel till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov. Detta nya bidrag kommer att gå att ansöka om från Kulturrådet under samma period som för utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet.

Det nya bidraget kan sökas av aktörer som vill uppmuntra läsning, exempelvis skol- eller folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och andra inom den regionala kulturverksamheten. Sökande aktörer med regional förankring och vars verksamhet har regional spridning kommer att prioriteras.

Läs mer om läsfrämjande insatser under skollov här.

FLERÅRIGA PROJEKT

Utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. Kulturrådet har enligt budgetlagen inte någon möjlighet att göra utfästelser för mer än ett år i taget vilket medför att myndigheten varje år måste göra en ny prövning även av de fleråriga projekten. Detta innebär att stöd för fleråriga projekt måste sökas årligen.

Vid ansökan är det viktigt att ange samma projektnamn som vid föregående ansökningstillfälle.

För samtliga projekt som löper över mer än ett år, och där sökanden ämnar söka bidrag för år två eller tre ska en en lägesrapport om föregående/innevarande projektår lämnas i samband med ansökan om bidrag för projektets andra eller tredje år.

BESLUT

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut. Beslutet kan inte överklagas.

När beslut är fattat skickas det till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. De som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

REDOVISNING

  • Verksamheten ska genomföras enligt de planer som anges i ansökan och bidraget ska användas enligt angivna villkor.
  • Redovisning av bidraget ska lämnas till Kulturrådet.
  • Om verksamheten ändras avsevärt ska Kulturrådet meddelas.
  • Ändringar kan innebära att bidraget eller delar av bidraget ska återbetalas.
  • Kulturrådet vill veta hur ett barn- och ungdomsperspektiv samt ett jämställdhets- och, interkulturellt och mångfaldsperspektiv har integrerats i projekten. Av redovisningen ska också framgå hur man arbetat för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

UTBETALNING

Utbetalning av bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angetts i ansökan.

KONTAKT

Erik Åström
Telefon: 08 519 264 40
erik.astrom@kulturradet.se

Lisa Poska
Telefon: 08-519 264 80
lisa.poska@kulturradet.se

Jelena Jesic (kultursamverkan och museer)
Telefon 08 519 264 57
jelena.jesic@kulturradet.se

Bongi MacDermott (bild- och form)
Telefon: 08-519 264 69
bongi.macdermott@kulturradet.se

Magnus Lemark (musik)
Telefon: 08-519 264 58
magnus.lemark@kulturradet.se

Maria Telenius (läsfrämjande)
Telefon: 08-51926444
maria.telenius@kulturradet.se

Julia Sundberg (dans)
Telefon: 08-51926422
julia.sundberg@kulturradet.se

ANSÖKAN

15 augusti 2017 - 12 september 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för utvecklingsbidrag är:
23 februari - 23 mars 2017
15 augusti - 12 september 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

REDOVISNING

För sista redovisningsdag, se relevant beslut/villkorsbilaga.

Header logo