Verksamhetsstöd till nationella minoriteters kulturverksamhet

VEM KAN SÖKA?

Judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer kan söka verksamhetsstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet. Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, institutioner eller andra med organisationsnummer. Enskilda utövare hänvisas till Konstnärsnämnden respektive Sveriges författarfond.

För organisationsbidrag till nationella minoritetsorganisationer hänvisas till Länsstyrelsen i Stockholm och, för ungdomsorganisationer, till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Verksamhetsstöd kan sökas för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet som möter en publik. För annan kulturverksamhet hänvisas till projektstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.

Stöd kan sökas för nationella minoriteters kulturverksamhet som bedöms vara av nationell kulturpolitisk betydelse.

Stöd kan sökas för verksamhet som särskilt syftar till att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets eller övriga nationella minoriteters kultur.

Stöd kan sökas för scenkonst, musik, bild och form, bibliotek, museer och andra kulturella ändamål. För stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter hänvisas till respektive stödform. Stöd ges inte för filmproduktion.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse är vägledande vid bedömning av ansökan.

Sökande ska även ha kommunal och/eller regional medfinansiering för verksamheten för att kunna beviljas medel. Prioritet ges till verksamheter som får medfinansiering från kommun och landsting.

Prioritet ges till barn- och ungdomsverksamhet samt till insatser som stärker de nationella minoriteternas egna kulturella strukturer.

Forsknings- och utbildningsverksamhet prioriteras inte.

Bidragsgivningen ska präglas av ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

ANSÖKAN

Ansökan görs online, blankett och mer information finns till höger.

VILLKOR

 • Verksamheten ska genomföras enligt ansökan.
 • Om väsentliga ändringar sker, exempelvis gällande medfinansiering, ska Kulturrådet meddelas så snart som möjligt. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas.
 • Fullständig redovisning av verksamheten och för hur stödet använts ska lämnas till Kulturrådet. Blankett finns till höger.
 • Bidragsmottagaren ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har.
 • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna de bokslut som Kulturrådet vill ta del av.
 • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.
 • Bidragsmottagaren ska inneha ett plus- eller bankgirokonto.
 • Bidragsmottagaren ska meddela Kulturrådet om uppgifter om namn, organisationsnummer, adress, plus- eller bankgiro ändras.
 • Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

BESLUT

Ansökningarna bedöms av en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Ledamöterna är personer med god kännedom om de nationella minoriteternas kultur.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet.

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från referensgruppen.

Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar hen inte i beredningen av ärendet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Mårten Lempert
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Maria Ågren
Telefon: 08-519 264 09
maria.agren@kulturradet.se

ANSÖKAN

26 september 2017 - 24 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för verksamhetsbidrag är:
26 september - 24 oktober 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

BLANKETT FÖR REVIDERAD BUDGET

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 1 mars 2017.

Header logo