Projektstöd till nationella minoriteters kulturverksamhet

VEM KAN SÖKA?

Judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer kan söka projektstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet. Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, institutioner eller andra med organisationsnummer

Enskilda utövare hänvisas till Konstnärsnämnden respektive Sveriges författarfond. För stöd till visning av film/filmfestivaler hänvisas till Filminstitutet.

Institutet för språk och folkminnen fördelar statsbidrag till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk och till insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

Stöd kan sökas för nationella minoriteters kulturverksamhet som bedöms vara av nationell kulturpolitisk betydelse.

Stöd kan sökas för projekt som särskilt syftar till att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets eller övriga nationella minoriteters kultur.

Projektstöd kan sökas för scenkonst, musik, bild och form, utställningar och andra kulturella ändamål. För stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter hänvisas till respektive stödform. Stöd ges inte för filmproduktion.

GRUND FÖR BIDRAGSFÖRDELNING

Konstnärlig kvalitet och kulturpolitisk betydelse är vägledande vid bedömning av ansökan.

Sökande ska även ha annan finansiering för projektet för att kunna beviljas medel. Prioritet ges till projekt som får medfinansiering från kommun och/eller landsting.

Prioritet ges till barn- och ungdomsverksamhet samt till insatser som stärker de nationella minoriteternas egna kulturella strukturer.

Projekt som möter en publik prioriteras.

Forsknings- och utbildningsprojekt prioriteras inte.

Bidragsgivningen ska präglas av ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

ANSÖKAN

Ansökan görs online, blankett och mer information finns till höger.

Glöm inte att ange datum och plats (lokal/ort) för de kulturaktiviteter ni söker stöd för, då det är aktuellt.

VILLKOR

 • Projektet ska genomföras enligt ansökan.
 • Om väsentliga ändringar sker, exempelvis gällande medfinansiering, ska Kulturrådet meddelas så snart som möjligt. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas.
 • Fullständig redovisning av projektet och för hur stödet använts ska lämnas till Kulturrådet. Blankett finns till höger.
 • Bidragsmottagaren ska följa de regler för bokföring, revision och redovisning av skatt respektive arbetsgivaravgifter som gäller för den bolagsform och verksamhetsomfattning bolaget, stiftelsen, den ideella organisationen eller den enskilda näringsidkaren har.
 • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna de bokslut som Kulturrådet vill ta del av.
 • Bidragsmottagaren ska på begäran lämna revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget förbrukats.
 • Bidragsmottagaren ska inneha ett plus- eller bankgirokonto.
 • Bidragsmottagaren ska meddela Kulturrådet om uppgifter om namn, organisationsnummer, adress, plus- eller bankgiro ändras.
 • Om bidragsmottagaren upphör med sin verksamhet ska outnyttjat bidrag återbetalas.

BESLUT

Ansökningarna bedöms av en referensgrupp som utses av Kulturrådets styrelse. Ledamöterna är personer med god kännedom om de nationella minoriteternas kultur.

Referensgruppen lämnar ett förslag till fördelning av bidrag efter:

 • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
 • en prövning av varje enskild ansökan i relation till samtliga ansökningar
 • diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet.

Beslut om bidrag fattas av Kulturrådets generaldirektör efter förslag från referensgruppen.

Om jäv föreligger för en ledamot i referensgruppen deltar hen inte i beredningen av ärendet.

När beslut har fattats skickas det till samtliga sökande med e-post. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

UTBETALNING

Utbetalning av beviljat bidrag görs till det plus- eller bankgirokonto som angivits i ansökan.

KONTROLLUPPGIFTER

Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt då bidrag är att betrakta som näringsbidrag. Är bidragsmottagaren en enskild firma lämnar Kulturrådet kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kontrolluppgifter avser bidrag som betalats ut under föregående år.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Mårten Lempert
Telefon: 08-519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

Maria Ågren
Telefon: 08-519 264 09
maria.agren@kulturradet.se

ANSÖKAN

26 september 2017 - 24 oktober 2017
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2017 för projektbidrag:
24 januari - 21 februari 2017
26 september - 24 oktober 2017.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen

Ansökan görs online

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

BLANKETT FÖR REVIDERAD BUDGET

REDOVISNING

Header logo