Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Bidrag till musik- och kulturskolor

Under perioden 2016-2017 kommer Kulturrådet att fördela utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

VEM KAN SÖKA?

Endast musik- eller kulturskolor med kommunal huvudman kan söka bidraget. Om kommunen har gett uppdraget till annan aktör, ska detta styrkas genom beslut eller avtal mellan parterna. Det är också kommunen som står för ansökan till Kulturrådet.

FÖR VAD KAN MAN SÖKA?

  • Musik- eller kulturskolor som har genomfört kvalitetshöjande insatser mellan 2014-2016 och därmed höjt elevavgifterna kan söka bidrag för att sänka elevavgifterna, eller
  • Musik- eller kulturskolor som planerar kvalitetshöjande insatser under läsåret 17/18, kan söka bidrag för att genomföra dessa, förutsatt att verksamheten har en låg elevavgift (eller ingen avgift alls). De nya insatserna ska inte leda till höjningar av elevavgifterna.

Det är inte möjligt att söka för både sänkning av elevavgifter och kvalitetshöjande åtgärder och därför måste ett av alternativen väljas i ansökan. Exempel på kvalitetshöjande insatser kan vara nya undervisningsmetoder eller breddad verksamhet för att nå nya målgrupper och för att göra verksamheten mer jämlik.

Bidrag lämnas inte för insatser som ligger inom skolan eller kommunens ordinarie uppdrag, som exempelvis kompetensutveckling inom jämställdhets- och HBTQ- frågor. Andra exempel är insatser för att skapa en mer jämlik skola eller utveckling av ämnen inom skolans ram så som dans-/musikmatte.

Läs mer: Sammanfattning av ansökningsomgång 2016 

ANSÖKAN

Bidraget går att söka från den 9 mars till den 6 april 2017. Beslut beräknas till slutet av juni 2017. Beviljade bidrag i årets ansökningsomgång avses att användas under läsåret 17/18 och ska redovisas under hösten 2018. 

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats. Ett exempel på hur ansökningsblanketten kommer att se ut finns i högerspalten.

Ansökan som kommer in efter sista ansökningsdag kommer inte att behandlas. Ansökan ska innehålla samtliga uppgifter som efterfrågas.

När ni beskriver era planerade åtgärder/aktiviteter är det viktigt att ni är så konkreta som möjligt. Förtydliga innehåll, målgrupper och syfte samt hur de bidrar till att nå målen med bidraget.

  • I ansökan ska sökande uppge totala årsintäkten från elevavgifter oavsett kurs och upplägg samt totala antalet betalande elever för 2016. 
  • I antal betalande elever kan en och samma elev förekomma flera gånger, om eleven betalar för flera kurser.  
  • Instrumenthyra ska inte räknas som intäkt från elevavgift.  
  • Alla siffror ska vara från 2016, det vill säga vårterminen -16 och höstterminen-16.
  • Ni kan alltid bifoga bilagor vid behov. Vi önskar dock att den viktigaste informationen finns i blanketten.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BEDÖMNING

Kulturrådet kommer att bedöma ansökan utifrån i vilken utsträckning planerade eller vidtagna kvalitetshöjande åtgärder bidrar till att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Andra delar som beaktas i bedömningen är bland annat kommunens ekonomiska situation och eventuell samverkan. Dessutom beaktas på vilket sätt planerade åtgärder bidrar till låga elevavgifter samt att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik. 

Läs mer: Fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2016/2017

BESLUTSPROCESSEN

Till grund för Kulturrådets beslut om utvecklingsbidrag till musik och kulturskolor ligger förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet, utfärdad av regeringen.

Ansökningarna bereds av handläggare på Kulturrådet.

Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag. Besluten kan inte överklagas. När beslut fattats sänds det till samtliga sökande. En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats. Utbetalning av bidraget sker i samband med beslutet till det plus- eller bankgiro som den sökande angett. Beviljade medel ska användas under läsåret 17/18.

REDOVISNING AV BEVILJAT BIDRAG

Ansökningsomgång 2016

Bidragsmottagaren ska senast 2 november 2017 redovisa hur bidraget använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. Exempelblankett finns i högerspalten. Finns kostnader för november och december 2017 som är kända vid tiden för redovisningen (t.ex. löner, fakturor etc. som tillhör beslutet 2016) ska dessa tas med i redovisningen.

Ansökningsomgång 2017

Bidragsmottagaren ska senast den 30 oktober 2018 redovisa hur bidraget har använts. Redovisning sker via Kulturrådets onlinetjänst på särskild blankett. I samband med att beslut fattas för 2017 års ansökningar publiceras exempelblanketten för denna omgångs redovisningar.

KONTAKT

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Frågor om login, blanketter och onlinetjänsten
Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se 

KONTAKT HANDLÄGGARE

Nardin Crisbi
Telefon: 08 519 264 65
nardin.crisbi@kulturradet.se

Malin Palm
Telefon: 08-519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Lykke Pörtfors
Telefon: 08 519 264 56
lykke.portfors@kulturradet.se

Tua Stenström
Telefon: 08 519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

ANSÖKAN

Ansökningsperiod 2017:
09 mars - 06 april 2017

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 2 november 2017.

Header logo