Göteborgs Stadsteater: Fröken Julie. Foto: Ola Kjellbye.

Kulturrådets uppdrag

Regeringen har beslutat att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga. Kulturrådet är sektorsansvarig myndighet inom kulturområdet och har i uppdrag att genomföra delmål som ska vara till hjälp för kultursektorns ökade tillgänglighet.

Kulturrådet har i uppdrag att se till att tre delmål uppfylls inom myndighetens ansvarsområde under perioden 2011-2016. Delmålen gäller kulturinstitutioner som mottar statsbidrag och det fria kulturlivet i den omfattning det kan anses skäligt. Delmålen gäller handlingsplaner för tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder och tillgänglig webb. 
Läs mer om vad som gäller för olika bidrag och aktörer

Ansvar för nationella mål

Kulturrådet ska stödja, samordna och driva på kulturlivet att ta sitt ansvar för att uppnå de nationella målen i funktionshinderpolitiken. Kulturrådet är en av 22 strategiska myndigheter som samordnas av Myndigheten för delaktighet.

Vision

I mål är vi när vi har ett kulturliv som är tillgängligt och öppet för alla som vill delta. Ett kulturliv som har lokaler, information och verksamhet som i sin helhet kan användas oavsett funktionsförmåga. När attityder och värderingar utgår från att vi alla är olika men är lika mycket värda.

Kulturrådets dialog med landsting och regioner

Kulturrådet har tagit fram en handlingsplan för hur myndigheten ska arbeta med frågorna under de närmaste åren. Inom Kultursamverkansmodellen uppmärksammas tillgänglighetsfrågor i de regionala dialogerna för att de ska få genomslag i kulturlivet på regional och lokal nivå.

Uppföljning

Kulturrådet gör årliga uppföljningar av de kulturverksamheter som ligger inom myndighetens ansvarsområde för att följa utvecklingen av tillgänglighet. Regeringen lämnar i sin tur uppgifter till FN för internationell jämförelse.

Header logo