Omslag Kulturutredningen

Remissvar Kulturutredningen

Kulturrådet har lämnat sitt svar på det förslag till en reformerad kulturpolitik som Kulturutredningen presenterade i februari i år. Kulturrådet är positivt till en utvecklad samverkan, både med andra politikområden och med landsting, regioner och kommuner. Kulturrådet vill särskilt framhålla betydelsen av en vital kulturverksamhet av hög kvalitet och med goda villkor för dess skapare. Kulturrådet avvisar dock förslaget om en ny förvaltningsorganisation.

Kulturutredningen har haft i uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag på förändringar.

En stark nationell kulturpolitik

Kulturrådet vill framhålla betydelsen av en nationell kulturpolitik där statens roll är kraftfull och tydlig och ställer sig positiv till att utredningen lyfter fram kulturens betydelse för samhällsutvecklingen.

Kultur är en rättighet

Kulturrådets grundsyn är att kultur är en rättighet som ska vara tillgänglig för alla. ”I ett demokratiskt samhälle är kulturen en mötesplats för samtal och en plats där spänningar mellan individer och grupper kan kanaliseras i skapande utbyte”, skriver styrelsen i sitt kulturpolitiska manifest.

Kulturpolitik som aspektpolitik

I utredningen finns en perspektivförskjutning till att kulturen ska användas för att uppnå mål inom andra samhällsområden. Det är grunden för utredningens förslag till nya kulturpolitiska mål och kulturpolitiken som aspektpolitik.

Kulturskaparnas villkor

Kulturrådet vill betona hur djupt väsentliga konsten och kulturen och dess villkor är för en framgångsrik kulturpolitik. Kulturrådet saknar en analys av de framtida behoven. Utredningen väljer att framhålla kulturen ur ett nyttoperspektiv men utan en vital kultur av hög kvalitet och med goda villkor för kulturskapare kan kulturen inte spela någon viktig roll vare sig för medborgaren eller för samhället i stort.

Regional samverkan

Kulturrådet är positivt till att utredningen vill utveckla samspelet mellan stat, region och kommun. I remissvaret presenterar Kulturrådet en egen modell för samverkan som bygger på erfarenheterna av avsiktsförklaringar och dialoger med landsting och regioner. En samverkansmodell där statens roll är att vara drivande, strategisk och samordnande samtidigt som regionernas inflytande över medlen ökar. 

Ingen ny förvaltningsorganisation

Kulturrådet kan inte se att en utökad samverkan ställer krav på en ny statlig förvaltningsorganisation. Resultaten kan mycket väl uppnås inom ramen för den organisation som finns nu. Utredningens förslag om sfärmyndigheter är dåligt underbyggt och skulle få en rad oönskade effekter samt innebära stora kostnader.

Header logo