Örebro Länsteater: Det normala livet Foto: Andreas Hylthén

Uppföljning av delmål för ökad tillgänglighet

Mellan 2011–2016 arbetar Kulturrådet med ett antal delmål för ökad tillgänglighet inom kulturlivet. Målen är kriterier för bland annat de statliga bidrag som fördelas till regioner och landsting för regional kulturverksamhet. Nu är det snart dags att summera resultatet av regionernas, landstingens och kulturaktörernas arbete med delmålen. Kulturrådet har tagit fram rekommendationer och material till stöd inför uppföljningen.

Regioner och landsting som tar emot statliga medel för regional kulturverksamhet ska, senast den 1 november, återrapportera till Kulturrådet att deras kulturaktörer senast den 31 december 2016 har uppfyllt de målsättningar för tillgänglighet som är kriterier för bidragen.

Rekommendationerna och materialet har tidigare skickats direkt till regioner och landsting som stöd inför uppföljningen. Underlaget innehåller också material som kan användas som information till bidragsmottagare och lokalägare.

 

Tillgänglig webb

De kulturinstitutioner som får statligt stöd inom samverkansmodellen ska använda sig av den internationella standarden WCAG 2.0. och sträva mot att uppfylla ”nivå AA”, och minst uppfylla ”nivå A”.

WCAG 2.0 innehåller en mängd olika typer av riktlinjer för tillgänglighet på webben. Vi har till denna uppföljning valt ut ett antal kontrollpunkter/frågor som ska uppfyllas. De bör alla klaras med godkänt för att regionen ska kunna inrapportera att aktörerna uppfyller WCAG 2.0 A respektive AA.

Vi rekommenderar att ni och kulturinstitutionerna använder ett självtest för att mäta måluppfyllelse mot WCAG 2.0 A, respektive AA. Testet tar cirka 20 minuter att genomföra. Testet kan sparas och man kan återgå till testet och arbeta vidare med det, allt efter som webbplatsen förändras.

Arbetet för ökad tillgänglighet är en ständigt pågående process och denna uppföljning är en grund för fortsatt arbete med tillgänglighet på webben. Via testet får aktörerna en bild av vad de behöver arbeta vidare med för att ytterligare tillgängliggöra sina webbplatser och kan därmed upprätta en åtgärdsplan att arbeta vidare med.

Uppfylla WCAG 2.0 A

Gör så här: Genomför självtestet steg för steg. För att få ett resultat måste man göra hela testet. Då får man en åtgärdslista som sorteras i tre olika nivåer; Godkänt, Bör förbättras och Måste förbättras.

Jämför testresultaten i åtgärdslistan med bilaga 1. De kontrollpunkter/frågor som finns i bilaga 1 och avser nivå A, bör alla ha fått godkänt i åtgärdslistan. Om någon av dessa hamnar under ”Bör förbättras” eller ”Måste förbättras” så måste de åtgärdas.

Genomför självtestet

Bilaga 1

Uppfylla WCAG 2.0 AA

Gör så här: Genomför självtestet steg för steg. För att få ett resultat måste man göra hela testet. Då får man en åtgärdslista som sorteras i tre olika nivåer; Godkänt, Bör förbättras och Måste förbättras.

Jämför testresultaten i åtgärdslistan med bilaga 1. De kontrollpunkter/frågor som finns i bilaga 1 och berör nivå A och AA bör ha fått godkänt i åtgärdslistan. Om någon av dessa hamnar under ”Bör förbättras” eller ”Måste förbättras” så måste de åtgärdas.

Genomför självtestet

Bilaga 1

Information om tillgängligheten på webb, sociala medier eller fristående evenemangskalendrar

Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.

Detta kan, till exempel, beröra:

  • Parkeringsplatser som är tillgängliga och finns i närheten av verksamheten
  • Ljudslinga eller hörhjälpmedel
  • Syntolkning, texttolkning
  • Teckentolkning, teckenspråkigt utbud
  • Den fysiska tillgängligheten (vad finns, respektive saknas)
  • Starka dofter, starkt blinkande ljus och så vidare
  • Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet
  • Datum när informationen lades ut

Tips på hur man kan göra finns i dessa publikationer från Myndigheten för delaktighet:

Besöksinformation för alla

Tillgänglighet i din besöksinformation

 

Enkelt avhjälpta hinder

Samtliga organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet, eller via kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet ska åtgärda så kallade enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler. Enkelt avhjälpta hinder är redan i dag en miniminivå för tillgänglighet i lokaler och ingår i lagstiftningen sedan 2001 (plan och bygglagen).

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

Kulturrådets delmål syftar till att kulturverksamhet ska ske i tillgängliga lokaler där en miniminivå är att enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade. Från och med 2017 är det ett kriterium för Kulturrådets bidrag att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i de lokaler som bidraget avser. Det gäller oavsett om den publika lokalen ägs av organisationen själv, eller om organisationen är hyresgäst.
Vi rekommenderar att en certifierad kontrollant av enkelt avhjälpta hinder undersöker de lokaler som är aktuella och vidimerar att enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.
Här intill finns information om enkelt avhjälpta hinder att ladda ned som riktar sig till såväl bidragsmottagare som till fastighetsägare.

Header logo