Lika villkor en förutsättning för lyckade integrationsprojekt

Det räcker inte med integration ‒ människor måste ha förutsättningar att nå sina egna mål. Och dialog och lika villkor är en förutsättning.  Det är några av lärdomarna från kulturorganisationer i Europa som fått av EU-stöd för sitt arbete med flyktingar. 

“Jag är inte bara en flykting, jag är Marwan Akrawi”. Teaterföreställningen ”Det levda baklänges” tar publiken med sig till ett förhörsrum på Migrationsverket där Marwan Akrawi är en de som berättar om sin flykt, över Medelhavet till Europa. Bakom föreställningen ligger Osynliga Teatern i Gävle. Nyanlända flyktingar deltog med sina egna berättelser men också som skådespelare.

En nyutkommen rapport från Europaparlamentets kulturkommitté konstaterar bland annat att kulturprojekt når framgång när de är intersektionella, interkulturella och transnationella och inbjuder till deltagande. De bör också ha en relation till vardagsproblematik som är relevant för både flyktingar och värdbefolkningen: “Bara då kan de bidra till delade visioner och berättelser som knyter ihop människor bortom gränser och nationaliteter”.

Rapporten tar bland annat upp erfarenheter från de projekt som fick stöd från Kreativa Europas särskilda utlysning för kulturprojekt med flyktingar. Tolv projekt valdes ut bland de sammanlagt 274 sökande. Fem svenska organisationer deltar i tre av del tolv projekten. Två har svensk projektledning.

Den innehåller också rekommendationer för vad kulturorganisationer och bidragsgivare bör tänka på vid samarbeten med flyktingar eller när man utformar stödsystem. Västra Götalandsregionens arbete nämns särskilt som ett exempel på hur organisationer arbetar deltagar- och rättighetsbaserat och där den nationella identiteten inte är i fokus.

Rapporten ger dessutom rekommendationer för framtida samverkansprojekt som sätter flyktingars situation i fokus:

  • Projekten måste utvecklas i dialog med sina målgrupper och anta en ”nerifrån och upp-attityd”.
  • I stället för fokus på etnicitet gäller det att ta de intersektionella perspektiven tillvara: En flykting är inte bara en flykting.
  • Identiteter är inte fasta utan fluktuerar över tid.
  • Ta fasta på social mobilitet snarare än integration: ge människor verktyg att förverkliga sina ambitioner.

För makthavare rekommenderar rapporten bland annat att stödja projekt som stärker flyktingar på en strukturell nivå och där flyktingar samarbetar med deltagare ur värdbefolkningen på lika villkor.

Läs hela rapporten

Header logo