Ny rapport om kultur och inkludering

Vi har tidigare informerat om möjligheten för kulturaktörer att delta i samtal med Europeiska kommissionen inom ramen för Voices Of Culture. Nu har Voices of Culture publicerat en ny rapport om kulturens roll för att främja inkludering i den migrationskontext Europa befinner sig i. Rapporten innehåller reflektioner, rekommendationer och exempel på initiativ i Europa. ICORN:s arbete lyfts exempelvis i rapporten.

Ett trettiotal personer från exempelvis kulturorganisationer och nätverk i EU:s medlemsstater deltog i arbetet. Från Sverige deltog Clara Norman från Cirkus Cirkör och Marcus Haraldsson från Trans Europe Halles/Not Quite som bland annat är projektledare för det europeiska samarbetsprojektet Europe Grand Central. Samtalen från den så kallade Brainstorming Session som europeiska representanter från kulturområdet deltog i har nu sammanfattas i rapporten.

Voices of Culture är ett idé- och erfarenhetsutbyte mellan organisationer inom kultursektorn i Europa och Europiska kommissionen. Syftet är att ge aktörer inom kultursektorn möjlighet att göra sin röst hörd på Europeisk nivå och i dialog med kommissionen och andra organisationer inom sektorn. Processen kallas strukturerad dialog och Voices of Culture, ett konsortium bestående av Goethe-Institutet, European League of Institutes of the Arts (ELIA) och Flagey, organiserar arbetet tillsammans med kommissionen.

Strukturerad dialog mellan Europeiska kommissionen och kultursektorn är ett komplement till OMC-arbetet (Open Method of Cooperation). Strukturerad dialog handlar om erfarenhetsutbyte mellan civilsamhället och kommissionen, medan OMC-arbetet innefattar dialog mellan medlemsstaterna och kommissionen där främst departements- och myndighetsrepresentanter deltar. Den OMC-grupp som arbetar med samma tematik, kultur och migration, kommer snart lämna sin slutrapport. Vi återkommer med information när den är publicerad.

Arbetet med såväl strukturerad dialog som Open Method of Coordination är formulerat i det strategiska ramverket Europeisk agenda för kultur. De områden som OMC-arbetet och processen med strukturerad dialog fokuserar på är beslutade i Arbetsplanen för kultur 2015-2018. Läs mer om agendan och arbetsplanen här.

Header logo